Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Stug leder atelier,  Liedeweg 9 te Haarlemmerliede, Nederland.

Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing voor alle diensten en/of  leveringen die gedaan zijn door Stug leder atelier en beschreven zijn bij de Kamer van Koophandel in dossiernummer 34323603, uitgevoerd met de naam Stug leder atelier.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden op de hieronder genoemde activiteiten 1 t/m 2 :

 1. Detailhandel in leder artikelen.
 2. Zadel, Tuig en lederwarenherstel.
 • Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verbandhoudende (rechts)handelingen van Stug leder atelier.
 • De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van afnemers wordt door

Stug leder atelier uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 • Voor de genoemde activiteiten geldt dat Stug leder atelier het recht heeft bestellingen of diensten zonder opgave van redenen niet uit te voeren, dan wel daaraan voorwaarden zoals vooruitbetaling of eenmalige machtiging, te verbinden.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Stug leder atelier uw bestelling in behandeling heeft genomen en uw daar schriftelijk van op de hoogte heeft gesteld.
 • Zolang een overeenkomst niet tot stand is gekomen is Stug leder atelier bevoegd prijzen en/of verdere voorwaarden te wijzigen.
 • Alle genoemde kosten zijn inclusief BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid door Stug leder atelier aanvaard.
 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • Verzending van goederen vindt alleen op verzoek aan Stug leder atelier plaats en zijn voor rekening en risico van de klant.
 • Opgegeven levertijden zijn indicatief. Het niet nakomen hiervan geeft u geen recht op schadevergoeding, de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren.
 • Betalingen kunnen per kas of overschrijving plaatsvinden.
 • Afgeleverde goederen blijven eigendom van Stug leder atelier totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Voor goederen die van Stug leder atelier  gekocht zijn geldt, dat u 14 dagen zichttijd heeft, uitgaand van de dag dat de bestelling bij ons is geplaatst. Binnen dit termijn kunt u de goederen in de originele verpakking, schoon en zonder dierenhaar, ongebruikt en voldoende gefrankeerd retour zenden. Bij retourneren van artikelen altijd de factuur bijsluiten en uw bankrekeningnummer vermelden.
 • Beschadigde of vervuilde c.q. gebruikte producten worden niet teruggenomen en/of vergoed.
 • Retourzendingen die niet of niet voldoende zijn gefrankeerd worden niet aangenomen.
 • Retour zenden van producten aan Stug leder atelier is geheel voor rekening en risico van de klant.
 • Goederen die u langer dan het zichttermijn van 14 dagen in uw bezit heeft, worden zonder enig bezwaar door u geaccepteerd.
 • Garantie omvat fabriekgarantie op fabriek en/of materiaalfouten. Het feit of er aanspraak gemaakt kan worden op de garantie en de duur hiervan, is afhankelijk van de verkoopvoorwaarden van de groothandel c.q. fabriek. Het niet of niet voldoende naleven van de (fabriek)voorschriften en/of ondeskundig gebruik, sluit altijd aanspraak op garantie uit.
 • Stug leder atelier zal bij garantieaanspraken de belangen van de klant naar de groothandel c.q. fabriek ondersteunen.
 • Garantie op nieuwe producten vervalt indien er binnen het garantietermijn wijzigingen door derden zijn aangebracht, sprake is van ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van bijbehorende gebruik of verzorgingsaanwijzingen.
 • Garantie op herstelwerkzaamheden is tot maximaal 3 maanden na aflevering.
 • In uitzonderlijke gevallen zal er geen garantie op herstelwerkzaamheden mogelijk zijn. Stug leder atelier zal dit dan vooraf aan de klant meedelen.
 • Reparatietarieven die niet vooraf overeengekomen kunnen worden zullen door Stug leder atelier achteraf worden vastgesteld d.m.v. arbeiduren en materiaalkosten. Stug leder atelier zal dit dan aan de klant vooraf meedelen, op de werkbon vermelden en op de factuur onderbouwen.
 • Stug leder atelier verstrekt instructie door hiervoor opgeleide vakdocenten. Gezien de duur van de cursussen, wordt aan alle cursisten maar een beperkte hoeveelheid kennis overgedragen. Stug leder atelier  is niet aansprakelijk voor schade, letsel of gevolgschade die tijdens de voortzetting elders plaatsvindt.
 • Stug leder atelier is niet aansprakelijk voor diefstal, schade, gevolgschade of letsel die ontstaan aan mens, dier, materieel of materiaal tijdens het verblijf bij Stug leder atelier.
 • Stug leder atelier is niet aansprakelijk voor de door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en/of op redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten of gevolgen hiervan.
 • Iedere aansprakelijkheid van Stug leder atelier is beperkt tot een maximum van het bedrag van de ter zake opdracht.
 • Stug leder atelier verplicht zichzelf tot het afsluiten en instandhouden van een WA bedrijfsverzekering.
 • De Algemene Voorwaarden van Stug leder atelier zijn als laatste opgesteld op onderstaande datum en zijn ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst onvoorwaardelijk van toepassing.
 • De Algemene Voorwaarden zijn in  te zien op de website www.stugleder.nl en kunnen op verzoek verstrekt worden.
 • Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Geschillen worden mogelijk in de minne opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt, heeft de Nederlandse rechter rechtmacht en zal de rechter in het arrondissement waar Stug leder atelier is gevestigd recht spreken.

Copyright ©

Versie 06-03-2023, Stug leder atelier, Liedeweg 9, 2065AH Haarlemmerliede

Tel 06-21927325

e-mail: info@stugleder.nl

website: www.stugleder.nl

K.v.K. nr. 86997661

BTW nummer NL0043.39.582.B12